Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia – Lần 2 năm 2018

Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia quản lý bởi Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) được xây dựng nhằm cung cấp các khoản hỗ trợ nhỏ giúp các cựu sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhằm cải thiện môi trường làm việc và tăng cường kết nối với Australia.

Tiếp nối thành công của Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Lần 1 năm 2017 do Aus4Skills quản lý và Quỹ hỗ trợ quy mô nhỏ thuộc Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Lần 2 năm 2018 sẽ tiếp tục hỗ trợ các cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia và các cựu sinh không thuộc chương trình học bổng này phù hợp với Chiến lược Kết nối cựu sinh Australia toàn cầu và Chiến lược Cựu sinh Australia tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Aus4Skills ứng dụng hệ thống trực tuyến SmartyGrants để quản lý Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia với kỳ vọng mang lại hiệu quả cao hơn so với hệ thống cũ.

Hồ sơ đăng ký nhận tài trợ từ Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia có thể nộp trực tuyến tại

https://vietnam.smartygrants.com.au/SGFRound2 đến hết ngày 31/05/2018.

LƯU Ý: Hệ thống SmartyGrants sẽ bắt đầu được truy cập kể từ ngày 2 tháng 4 năm 2018.

Tất cả các hồ sơ xin tài trợ cần phải đáp ứng được ít nhất một trong ba mục tiêu của Chương trình Aus4Skills và ưu tiên góp phần vào các vùng/ lĩnh vực được lựa chọn.

Ba mục tiêu bao gồm:

 • Mục tiêu 1: Các cựu sinh viên nam và nữ sử dụng các kỹ năng và kiến thức mới để đóng góp tích cực cho các lĩnh vực ưu tiên đã được lựa chọn.
 • Mục tiêu 2: Cải thiện môi trường làm việc cho phép sử dụng các kỹ năng trong các lĩnh vực ưu tiên đã được lựa chọn.
 • Mục tiêu 3: Australia và Việt Nam liên kết mạnh mẽ và bền vững hơn trong các ngành/ lĩnh vực được lựa chọn.

Các lĩnh vực ưu tiên của Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia năm 2018 bao gồm:

 • Quản lý nhà nước và Tăng trưởng kinh tế (kinh tế, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, luật hỗ trợ hội nhập kinh tế, kinh doanh và đổi mới)
 • Vận tải (quản lý dự án và tài chính, dự báo giao thông, kỹ thuật vận tải, các biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch và quản lý giao thông đô thị, quy hoạch tổng thể giao thông, hợp tác công tư, kinh tế vận tải, an toàn đường bộ và kiểm toán)
 • Nước và vệ sinh (quản lý nguồn nước, kỹ thuật thủy lợi, hệ thống cấp nước, nước và nước thải)
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp)
 • Bình đẳng giới (giới và phát triển, nghiên cứu của nữ giới)
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ngành thực phẩm, kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững)
 • Ổn định khu vực và nhân quyền (luật quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
 • Khuyết tật
 • Biến đổi khí hậu

Các hoạt động hợp lệ để xin tài trợ

Ba loại hoạt động hợp lệ để xin tài trợ bao gồm:

 • Loại 1: Xây dựng và tổ chức khoá đào tạo, buổi chia sẻ, hội thảo hoặc hội nghị.
  Lưu ý: Các hồ sơ chỉ đăng ký tham gia một trong những nội dung trên là không hợp lệ.
 • Loại 2: Nghiên cứu ứng dụng
  Lưu ý: Mục này có thể bao gồm chuyến đi tới Australia để cựu sinh (là tác giả nghiên cứu chính) trình bày kết quả nghiên cứu tại các hội thảo/ diễn đàn học thuật và chuyên ngành.
 • Loại 3: Thay đổi về tổ chức
  Lưu ý: Mục này bao gồm các hoạt động sáng tạo/ sáng kiến nhằm thúc đẩy những thay đổi trong tổ chức (không thuộc hai loại bên trên), đặc biệt là các hoạt động nhằm cải thiện môi trường làm việc, đặc biệt đối với phụ nữ.

Các ứng viên đủ điều kiện

 1. Người Việt Nam đã hoàn thành việc học tập, nghiên cứu tại một tổ chức giáo dục của Australia thông qua các chương trình học bổng, bao gồm Học bổng Chính phủ Australia, Học bổng Endeavour và Học bổng Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR).
 2. Cựu sinh viên đã hoàn thành chương trình học tại một tổ chức giáo dục của Australia thông qua Học bổng Chính phủ Việt Nam.
 3. Cựu sinh viên Việt Nam học tự túc hoặc nhận được học bổng khác, đã hoàn thành chương trình sau đại học tại một tổ chức giáo dục của Australia tại Australia hoặc tại Việt Nam.
  Có khoảng 10% khoản tài trợ mỗi đợt cho loại hình thứ ba này.
 4. Các nhóm chuyên môn được thành lập bởi Chiến lược Cựu sinh Australia tại Việt Nam.

Nguồn tài trợ

Giá trị của một khoản hỗ trợ sẽ dựa trên bảng dưới đây.

Số cựu sinh viên đăng ký

Mức hỗ trợ tối đa

Một hoặc hai cựu sinh viên

166 triệu đồng

Ba cựu sinh viên

249 triệu đồng

Từ bốn cựu sinh viên trở lên

332 triệu đồng

Các nhóm chuyên môn được thành lập bởi Chiến lược Cựu sinh Australia tại Việt Nam

332 triệu đồng

Bất kỳ hoạt động nào có sự tham gia của một nhóm cựu sinh viên đều phải nêu rõ đây là hoạt động nhóm và xác định rõ vai trò của mỗi thành viên. Nên trình bày phần giá trị gia tăng trong việc nộp đề cử nhóm so với cá nhân.

Có thể xem xét trao khoản hỗ trợ cao hơn cho các Nhóm chuyên môn dựa trên cơ sở đề xuất và sự đóng góp cho các mục tiêu của Chiến lược Cựu sinh Australia tại Việt Nam.

Thời hạn

Thời hạn tối đa để thực hiện một khoản hỗ trợ là 12 tháng. Việc triển khai thực hiện sẽ được bắt đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi được phê duyệt.

Tiêu chí đánh giá

Mỗi hồ sơ xin hỗ trợ sẽ được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính:
1) Mục tiêu Chiến lược, 2) Giới, Khuyết tật và Hòa nhập xã hội, 3) Quyền sở hữu và Tính bền vững, 4) Phương pháp luận, 5) Đầu tư Tài chính và Quản lý rủi ro, và 6) Giám sát và Đánh giá.

Quỹ hỗ trợ Cơ hội bình đẳng

Thông qua Quỹ hỗ trợ Cơ hội bình đẳng, các cựu sinh viên là người khuyết tật và từ vùng nông thôn khó khăn sẽ được hỗ trợ để có thể tiếp cận công bằng khi tham gia Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

Giấy chứng nhận hoàn thành

Giấy chứng nhận hoàn thành sẽ được trao khi (các) cựu sinh viên thực hiện thành công và nộp báo cáo hoàn thành hoạt động và báo cáo tài chính cho Aus4Skills.

Hướng dẫn Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Chi tiết đầy đủ về quy trình xin hỗ trợ tài chính có thể xem tại Hướng dẫn Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia cho Người nộp đơn.

Hướng dẫn Tài chính và Hướng dẫn Truyền thông sẽ được áp dụng cho các hồ sơ được nhận Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên trong quá trình thực hiện khoản tài trợ.

Danh sách cựu sinh viên và các dự án đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Lần 1 (2017)

Thông tin bổ sung