Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia – Vòng thí điểm 2.1 năm 2019

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia là hoạt động nằm trong Chiến lược Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam, được quản lý bởi Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4skills). Quỹ được xây dựng nhằm cung cấp các khoản tài trợ giúp các cựu sinh viên vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần tạo nên sự thay đổi mang tính tổ chức cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác khác của Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối với Australia.

Tiếp nối thành công của Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Vòng 1 năm 2017 và Vòng 2 năm 2018, Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Vòng thí điểm 2.1 năm 2019 tập trung vào các cựu sinh viên đã tham gia hoạt động đào tạo kỹ năng phát triển nguồn nhân lực của Chương trình Aus4Skills, vì nhóm này không đủ điều kiện tham gia các vòng trước đó. Vòng thí điểm cho phép các cựu sinh viên phát huy và duy trì kết quả thu được từ các khóa học ngắn hạn thông qua hỗ trợ tài chính để các cựu sinh củng cố hoặc mở rộng quy mô các dự án ứng dụng hoặc áp dụng những kiến thức đã học. Các dư án được Quỹ tài trợ sẽ góp phần nâng cao tính bền vững trong hoạt động học tập của các cựu sinh và duy trì sức ảnh hưởng lâu dài của các dự án.

Hồ sơ đăng ký nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia nộp trực tuyến tại https://vietnam.smartygrants.com.au/AAGFRound2-1 đến 24h00 ngày 10/4/2019.

LƯU Ý: Hệ thống SmartyGrants sẽ bắt đầu được truy cập kể từ ngày 1/3/2019.

Tất cả hồ sơ xin tài trợ cần đáp ứng ít nhất một trong ba mục tiêu của Chương trình Aus4Skills, bao gồm: 

  • Mục tiêu 1: Các cựu sinh viên nam và nữ sử dụng các kỹ năng và kiến thức mới để đóng góp tích cực cho các lĩnh vực ưu tiên đã được lựa chọn.
  • Mục tiêu 2: Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội dân sự được lựa chọn và các đối tác khác thể hiện sự thay đổi mang tính tổ chức như cải thiện chính sách, ứng dụng thực tiễn và/hoặc tiêu chuẩn thực hiện thông qua hỗ trợ của Chương trình.
  • Mục tiêu 3: Australia và Việt Nam liên kết mạnh mẽ và bền vững hơn trong các ngành/lĩnh vực được lựa chọn.

Các hoạt động hợp lệ để xin tài trợ

Bốn nhóm hoạt động hợp lệ để xin tài trợ bao gồm:

Nhóm 1: Xây dựng và tổ chức chương trình đào tạo hoặc (các) khoá đào tạo, hội thảo, tọa đàm hoặc hội nghị (hồ sơ chỉ đề xuất đến tham dự một trong những sự kiện nêu trên sẽ không hợp lệ), hoặc các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, các hoạt động vận động chính sách.

Nhóm 2: Nghiên cứu ứng dụng. Nhóm này có thể bao gồm hoạt động trình bày các nghiên cứu hoặc áp phích mà cựu sinh viên là tác giả chính tại các hội nghị được tổ chức tại Australia hoặc Việt Nam.

Nhóm 3: Thay đổi về tổ chức và thể chế. Loại hình này hỗ trợ các hoạt động đổi mới góp phần thay đổi/cải tiến tổ chức và môi trường làm việc, bao gồm nâng cao vai trò của nữ giới. Các cải tiến có thể ở dạng chính sách, ứng dụng thực tiễn, và/hoặc tiêu chuẩn thực hiện.

Nhóm 4. Dự án ứng dụng/kế hoạch hành động. Nhóm loại hình này đề cập đến dự án ứng dụng/kế hoạch hành động của cá nhân hoặc nhóm, hoặc mở rộng/nhân rộng quy mô các dự án/kế hoạch đã hoặc đang được áp dụng như là kết quả tham gia vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Chương trình Aus4Skills. Loại hình này cũng bao gồm dự án ứng dụng kiến thức từ việc tham gia hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Chương trình.

Ứng viên hợp lệ

Tất các các cựu sinh viên của Khóa học Ngắn hạn Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards Short Courses – AASC) và các Cơ hội Học tập Khác (Informal Learning Opportunities – ILOs) thuộc Chương trình Aus4Skills đều đủ điều kiện nộp hồ sơ. Các cựu sinh viên khác của các tổ chức giáo dục Australia có thể tham gia với tư cách là thành viên của nhóm để nộp hồ sơ xin tài trợ, với điều kiện trưởng nhóm phải là một trong hai đối tượng cựu sinh nói trên.

Tài trợ

Các mức tài trợ được xác định theo bảng dưới đây:

Số cựu sinh viên đăng ký

Mức tài trợ tối đa

Một hoặc hai cựu sinh viên

166 triệu đồng

Ba cựu sinh viên

250 triệu đồng

Từ bốn cựu sinh viên trở lên

332 triệu đồng

Bất kỳ dự án nào có sự tham gia của một nhóm cựu sinh đều phải chứng minh rõ đây là dự án nhóm, vai trò được xác định cụ thể cho mỗi thành viên. Cần thể hiện rõ giá trị gia tăng của việc đề xuất theo nhóm so với đề xuất cá nhân.

Tài trợ bổ sung

a. Đồng tài trợ

Chương trình Aus4Skills sẽ tài trợ thêm khoản tiền tương ứng 100% đóng góp của ứng viên nộp hồ sơ, cơ quan chủ quản của ứng viên hoặc tổ chức Việt Nam có liên quan khác (ví dụ: hiệp hội ngành) với số tiền tối đa là 50 triệu đồng. Đồng tài trợ phải bằng tiền mặt (không phải bằng hiện vật) và được thể hiện như một phần của dự trù ngân sách trong hồ sơ xin tài trợ. Việc áp dụng hình thức đồng tài trợ sẽ làm tăng giá trị tài trợ cho một đề xuất cũng như tăng cường cam kết giữa ứng viên và cơ quan chủ quản của ứng viên đó đối với dự án. Chương trình Aus4Skills sẽ đánh giá tính đúng đắn của “khoản tài trợ tương ứng” đối với dự án đồng tài trợ.

Ví dụ:

 

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Tài trợ cho dự án từ Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên

166,000,000 VND

166, 000,000 VND

Đồng tài trợ (ví dụ: từ cơ quan chủ quản)

50,000,000 VND

100,000,000 VND

Khoản tài trợ tương ứng từ Quỹ

50,000,000 VND#

50,000,000 VND#

# Khoản tài trợ tương ứng tối đa là 50,000,000 VND không phụ thuộc vào khoản đồng tài trợ. Aus4Skills sẽ không đồng tài trợ với nguồn tài trợ có nguồn gốc từ các khoản vay.

b. Quan hệ đối tác với một tổ chức/ chuyên gia của Australia

Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình Aus4Skills là thiết lập hoặc mở rộng liên kết với Australia, vì vậy ứng viên sẽ nhận được khoản tài trợ thêm nếu dự án đề xuất liên quan đến thỏa thuận hợp tác với một tổ chức hoặc chuyên gia Australia. Thỏa thuận hợp tác phải có sự tham gia và hỗ trợ (về chuyên môn, cơ sở vật chất, hoặc kinh phí) từ tổ chức/chuyên gia đó, và cần được cụ thể hóa trong thư đề nghị tài trợ nộp trong hồ sơ. Nếu đáp ứng điều kiện này, mỗi dự án sẽ được tài trợ thêm số tiền tối đa là 50 triệu đồng. Số tiền đó phải được thể hiện trong dự toán ngân sách của hồ sơ xin tài trợ. Chương trình Aus4Skills sẽ đánh giá ‘quan hệ đối tác’ để xác định khả năng được nhận tài trợ thêm và mức tài trợ thêm. 

Ví dụ 3:

Tài trợ cho dự án từ Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên

166,000,000 VND

Đối tác

Đủ điều kiện (ví dụ: trường đại học Australia hỗ trợ tài chính hoặc đóng góp nguồn lực)

Khoản tài trợ thêm từ Quỹ

50,000,000 VND ­#

# Lưu ý quan trọng:

Số tiền tài trợ bổ sung tối đa là 50 triệu đồng cho bất kỳ đề xuất nào đáp ứng một trong hai điều kiện trên đây. Do đó, nếu một dự án đáp ứng đủ điều kiện của cả hai tiêu chí a. và b. thì số tiền tài trợ thêm tối đa là 50 triệu đồng.

Chi phí dịch thuật 

Tất cả hồ sơ xin tài trợ cũng như báo cáo tiến độ và báo cáo hoàn thành dự án phải viết bằng tiếng Anh. Nếu hồ sơ được chấp nhận tài trợ, ứng viên sẽ có quyền đề nghị thanh toán chi phí dịch thuật sang tiếng Anh của các tài liệu nói trên, tối đa 3,400,000 đồng cho một hồ sơ dự án. Chi phí dịch thuật phải được bao gồm trong dự trù ngân sách của hồ sơ xin tài trợ và biên lai dịch thuật phải được nộp lại cho chương trình khi đề nghị thanh toán chi phí này.

Thời hạn

Thời hạn tối đa để thực hiện một dự án tài trợ là 12 tháng. Việc triển khai thực hiện sẽ bắt đầu trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận được thông báo phê duyệt của chương trình Aus4Skills.

Tiêu chí đánh giá

Mỗi hồ sơ xin tài trợ sẽ được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính:

1) Mục tiêu Chiến lược; 2) Phương pháp luận/Cách tiếp cận; 3) Giới, Khuyết tật và Hòa nhập Xã hội; 4) Quản lý Tài chính và Quản lý Rủi ro; 5) Quyền sở hữu, Tính bền vững và Hoạt động Quảng bá; và 6) Giám sát và Đánh giá.

Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng

Cựu sinh viên khuyết tật và cựu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực nông thôn (bao gồm cựu sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn) có mong muốn tham dự các sự kiện của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên do Đại sứ quán Australia hoặc chương trình Aus4Skills tổ chức có thể đề nghị hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng.

Ghi nhận hoàn thành dự án

Chứng chỉ Hoàn thành Dự án sẽ được trao cho cựu sinh viên/nhóm cựu sinh viên thực hiện thành công dự án sau khi nộp và được chương trình Aus4Skills phê duyệt báo cáo hoàn thành dự án cùng với báo cáo quyết toán tài chính.

Hướng dẫn Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Hướng dẫn chi tiết về Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia cho Ứng viên được đăng tải tại đây

Các dự án được tài trợ sẽ tuân thủ theo Hướng dẫn Tài chính Hướng dẫn Truyền thông của Quỹ trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

Danh sách cựu sinh viên và các dự án đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Lần 1 (2017)

Danh sách cựu sinh viên và các dự án đã được nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Lần 2 (2018)

Thông tin bổ sung