Những mốc thời gian quan trọng

Ngày 1 tháng 2 năm 2019 – Ngày bắt đầu nhận hồ sơ

Ngày 30 tháng 4 năm 2019 – Ngày hết hạn nộp hồ sơ

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 (sẽ xác nhận sau)– Hội đồng Tuyển chọn họp lần thứ nhất (JSC1)

Ngày 22 tháng 6 năm 2019 (sẽ xác nhận sau) – Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng không có điểm tiếng Anh

Từ ngày 27 tháng 6 - ngày 5 tháng 7 năm 2019 (sẽ xác nhận sau) – Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển

Từ ngày 17 - 23 tháng 7 năm 2019 (sẽ xác nhận sau) – Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS

Ngày 31 tháng 7 năm 2019 (sẽ xác nhận sau) – Hội đồng tuyển chọn họp lần 2 (JSC2)

 

Thông tin bổ sung