Những mốc thời gian quan trọng

Ngày 1/2/2019 - Ngày bắt đầu nhận hồ sơ

Ngày 30/4/2019 - Ngày hết hạn nộp hồ sơ

Ngày 14/6/2019 - Hội đồng Tuyển chọn họp lần thứ nhất (JSC1)

Ngày 22/6/2019 - Kỳ thi IELTS dành cho các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng không có điểm tiếng Anh  

Từ ngày 15-26/7/2019 (dự kiến) - Phỏng vấn các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và các ứng viên đã vượt qua vòng sơ tuyển và đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS

Ngày 31/7/2019 (dự kiến) – Hội đồng tuyển chọn họp lần 2 (JSC2)

 

Thông tin bổ sung