Students like Nao Van Thong second from left face many difficulties when studying


ĐỀ XUẤT CỦA CHUYÊN GIA: TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI HỌC TẬP CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
 

Ông Nguyễn Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực cho Người khuyết tật (TP HCM) từng nhiều lần rơi nước mắt vì tình trạng phân biệt đối xử.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung