Raising awareness of gender equality among lecturers and students


Để người phụ nữ không chỉ đảm việc nhà mà còn gánh vác công việc ngoài xã hội

Chú trọng đến bình đẳng giới, Trường Đại học Tây Bắc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về giới và quyền bình đẳng trong học tập, lao động đã lan tỏa rộng khắp từ giảng viên đến sinh viên.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung