Ethnic minority female students play an important role in gender equality awareness raising


Bình đẳng giới và "hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số"

Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số" do nhóm giảng viên Trường Đại học Tây Bắc đã giúp các nữ sinh tự hào với truyền thống dân tộc mình để khẳng định năng lực cá nhân, đóng góp nhiều hơn trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung