Đợt nộp hồ sơ dự án tiếp theo của Quỹ hỗ trợ cựu sinh Australia đã được mở từ 12 tháng 2 năm 2023.

Vui lòng xem Hướng dẫn dành cho ứng viên nộp hồ sơ Đợt tài trợ 5 để biết thêm thông tin.