AAGF đợt 7 dự kiến được mở từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024.

Vui lòng xem Hướng dẫn dành cho ứng viên nộp hồ sơ Đợt tài trợ 6 để biết thêm thông tin.