Quỹ hỗ trợ cựu sinh Australia năm 2023 – Đợt tài trợ 6 dừng nhận hồ sơ ngày 25/09/2023.

Vui lòng xem Hướng dẫn dành cho ứng viên nộp hồ sơ Đợt tài trợ 6 để biết thêm thông tin.