Quỹ hỗ trợ cựu sinh Australia (AAGF)

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) do Aus4Skills quản lý cung cấp tài trợ cho dự án được lựa chọn của các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Australia nhằm củng cố các kiến thức và kỹ năng chuyên môn; góp phần thay đổi về tổ chức của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội; và tăng cường mối quan hệ bền vững giữa Australia và Việt Nam.

Trong giai đoạn 2017 đến 2022, AAGF đã tài trợ hơn 2,2 triệu AUD cho 460 cựu sinh viên để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản trị và tăng trưởng kinh tế, cơ sở hạ tầng, vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp, ổn định khu vực, hòa nhập người khuyết tật, biến đổi khí hậu và sức khỏe.

Dự kiến năm 2023 sẽ có hai đợt AAGF, với ngày bắt đầu nhận hồ sơ lần lượt như sau:

  • 10 tháng 2 đến 12 tháng 3 năm 2023 (Đợt 5)
  • 14 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2023 (Đợt 6)

Thời hạn tối đa cho một dự án là 12 tháng và khoản tài trợ tối đa phụ thuộc vào số lượng cựu sinh Australia lãnh đạo dự án.

AAGF đợt 7 dự kiến được mở từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 2 tháng 4 năm 2024.