Dr Lam Minh Yen4 small size

Bác sĩ Lâm Minh Yến: chuyên gia bệnh nghiệt đới và Đại sứ Cựu sinh viên Australia

Bác sĩ Lâm Minh Yến được coi là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về bệnh nhiệt đới. Thông qua vai trò tiên phong của mình, chị đã cứu sống nhiều bệnh nhân, đào tạo thế hệ bác sĩ trẻ và phụ trách công tác phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, MERS-CoV và Zika tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh)

Đọc thêm ....

Thông tin bổ sung