happy with the new water storage systems

Nhóm cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia giúp xã nghèo Khmer thích ứng với biến đổi khí hậu

Bốn cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia (hai người đang làm việc tại Hậu Giang, một tại Cần Thơ và một ở Hà Nội) đã hợp sức thực hiện dự án một dự án mang lại hàng loạt lợi ích cho một xã nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu ở Hậu Giang bằng 17.740 AUD tiền tài trợ của chương trình Small Grants (Tài trợ Nhỏ) của Chính phủ Australia.

Read more...

Thông tin bổ sung