Most of members of Thương Thương HandMade are people with a disability


Cải thiện điều kiện sống và khả năng tiếp cận cho người khuyết tật

Chiều ngày 20/1, tại hội thảo trực tuyến “Thành phố tiếp cận với người khuyết tật: Công cụ hỗ trợ và Dịch vụ thông tin”, các cựu sinh Australia đã tư vấn khả năng tiếp cận cho người khuyết tật.

Chi tiết ......

 

Thông tin bổ sung