14. Tôi nộp đơn xin học bổng và các tài liệu kèm theo như thế nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Tất cả các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến trên trang OASIS cùng với tài liệu kèm theo muộn nhất là đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Hồ sơ xin học bổng giấy sẽ không được chấp nhận và sẽ được coi là không hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *