15. Tôi phải nộp những tài liệu kèm theo nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Bạn phải nộp toàn bộ những tài liệu được liệt kê ở phần Các tài liệu kèm theo  cùng với đơn xin học bổng trực tuyến. Các hồ sơ không có đầy đủ các tài liệu kèm theo theo yêu cầu sẽ được coi là không hợp lệ.

Xin lưu ý ứng viên thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn hoặc các nhóm không yêu cầu nộp điểm Tiếng Anh tại thời điểm nộp hồ sơ, không cần phải nộp chứng chỉ Tiếng Anh cùng với hồ sơ xin học bổng. Những ứng viên này, nếu vượt qua vòng sơ tuyển, sẽ phải tham gia kỳ thi IELTS do Aus4Skills. Tại đây, các ứng viên này phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tương ứng với nhóm ứng viên của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *