18. Kết quả xét tuyển học bổng sẽ được công bố vào thời gian nào?

Category: Applicants FAQ (VN)

Kết quả xét tuyển học bổng dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 8 năm 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *