20. Ứng viên có thể đăng ký các khóa học liên kết nào theo chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa 2025?

Category: Applicants FAQ (VN)

Hiện nay không có khóa học liên kết trong chương trình Học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2024/niên khóa 2025.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *