9. Bảo hiểm y tế của tôi có hiệu lực kể từ thời điểm tôi đặt chân tới Australia không?

Category: Awardees FAQ (VN)

. Vui lòng xem tại đây để biết thông tin về thông tin về chăm sóc sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *