9. Có thể nộp chứng chỉ Tiếng Anh sau khi hết hạn nộp hồ sơ không?

Category: Applicants FAQ (VN)

Không, chứng chỉ Tiếng Anh nộp sau khi hết hạn nộp hồ sơ vào ngày 30 tháng 4 năm 2024 sẽ được coi là không hợp lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *