Bạn có phải người khuyết tật không?
Bạn có đang sinh sống tại địa phương khó khăn không?

  Bạn có phải người khuyết tật không?
  Bạn đang cư trú ở đâu?
  Bạn có đang mang quốc tịch Australia hoặc là thường trú nhân Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia không?
  Bạn đã có bằng đại học chính quy chưa?
  Hiện tại, bạn có đang làm việc không?
  Bạn đã làm việc toàn thời gian được bao lâu rồi?
  Bạn dự định sẽ đăng ký bậc học nào?
  Bạn đang làm việc tại đơn vị nào?
  Kết quả
  Đủ điều kiện
  Applicants with disabilities

  Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn có thể đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia, nếu đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh đối với nhóm ứng viên tương ứng. Vui lòng truy cập tại đây để biết thêm yêu cầu về các nhóm ứng viên.

  Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au từ ngày 01/02/2024 đến 21:00 (giờ Việt Nam) ngày 30/04/2024.

  Khi nộp đơn đăng ký trực tuyến, bạn phải tải lên tất cả các tài liệu kèm theo, đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho ứng viên Việt Nam. Dung lượng tối đa cho mỗi tài liệu là 2 MB.

  Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

  Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

  Không đủ điều kiện
  Applicants with disabilities

  Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn chưa đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia.

  Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

  Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

  Không xác định

  Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, chưa thể xác định tính hợp lệ của hồ sơ. Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) để được tư vấn thêm.

   Bạn có đang sinh sống tại địa phương khó khăn không?

   Lưu ý: Ứng viên ở các địa phương khó khăn là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các huyện khó khăn theo quy định VÀ đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện khó khăn đó.

   Xem danh sách các địa phương khó khăn tại đây.

   Bạn đang cư trú ở đâu?
   Bạn có đang mang quốc tịch Australia hoặc là thường trú nhân Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia không?
   Bạn đã có bằng đại học chính quy chưa?
   Hiện tại, bạn có đang làm việc không?
   Bạn đã làm việc toàn thời gian được bao lâu rồi?
   Bạn dự định sẽ đăng ký bậc học nào?
   Bạn đang làm việc tại đơn vị nào?
   Kết quả
   Đủ điều kiện
   Applicants with disabilities

   Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn có thể đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia, nếu đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh đối với nhóm ứng viên tương ứng. Vui lòng truy cập tại đây để biết thêm yêu cầu về các nhóm ứng viên.

   Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au từ ngày 01/02/2024 đến 21:00 (giờ Việt Nam) ngày 30/04/2024.

   Khi nộp đơn đăng ký trực tuyến, bạn phải tải lên tất cả các tài liệu kèm theo, đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho ứng viên Việt Nam. Dung lượng tối đa cho mỗi tài liệu là 2 MB.

   Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

   Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

   Không đủ điều kiện
   Applicants with disabilities

   Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn chưa đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia.

   Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

   Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

   Không xác định

   Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, chưa thể xác định tính hợp lệ của hồ sơ. Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) để được tư vấn thêm.

    Bạn có phải người khuyết tật hoặc đang sinh sống tại địa phương khó khăn không?

    Lưu ý: Ứng viên ở các địa phương khó khăn là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các huyện khó khăn theo quy định VÀ đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện khó khăn đó. Xem danh sách các địa phương khó khăn tại đây.

    Bạn đang cư trú ở đâu?
    Bạn có đang mang quốc tịch Australia hoặc là thường trú nhân Australia hoặc đang nộp đơn xin thị thực cư trú dài hạn tại Australia không?
    Bạn đã có bằng đại học chính quy chưa?
    Hiện tại, bạn có đang làm việc không?
    Bạn đã làm việc toàn thời gian được bao lâu rồi?
    Bạn dự định sẽ đăng ký bậc học nào?
    Bạn đang làm việc tại đơn vị nào?
    Kết quả
    Đủ điều kiện
    Applicants with disabilities

    Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn có thể đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia, nếu đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh đối với nhóm ứng viên tương ứng. Vui lòng truy cập tại đây để biết thêm yêu cầu về các nhóm ứng viên.

    Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại https://oasis.dfat.gov.au từ ngày 01/02/2024 đến 21:00 (giờ Việt Nam) ngày 30/04/2024.

    Khi nộp đơn đăng ký trực tuyến, bạn phải tải lên tất cả các tài liệu kèm theo, đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho ứng viên Việt Nam. Dung lượng tối đa cho mỗi tài liệu là 2 MB.

    Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

    Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

    Không đủ điều kiện
    Applicants with disabilities

    Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, bạn chưa đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký Học bổng Chính phủ Australia.

    Xin lưu ý kết quả trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ này chỉ mang tính tham khảo. Tính hợp lệ của hồ sơ sẽ được xác nhận khi bạn nộp thành công hồ sơ trực tuyến và tài liệu kèm theo.

    Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) nếu bạn có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ trong quá trình nộp hồ sơ.

    Không xác định

    Căn cứ vào câu trả lời của bạn trong phần Kiểm tra tính hợp lệ sơ bộ, chưa thể xác định tính hợp lệ của hồ sơ. Vui lòng liên hệ với Aus4Skills (info@australiaawardsvietnam.org) để được tư vấn thêm.