Các liên kết liên quan đến Học bổng:

Học bổng Chính phủ Australia Awards: https://australiaawards.com.au/
Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: https://vietnam.embassy.gov.au/
Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT): https://www.dfat.gov.au/
Trung tâm Giáo dục Australia: https://www.studyaustralia.gov.au/
Các trường đại học và khóa học tại Australia: https://www.gooduniversitiesguide.com.au/
IELTS: https://ielts.com.au/australia
RMIT Việt Nam: https://www.rmit.edu.vn/vi
Thông tin thị thực và nhập cư Australia: https://www.homeaffairs.gov.au/
Danh mục Liên bang các Trường học và Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài (CRICOS): https://cricos.education.gov.au/default.aspx

Các liên kết tài liệu tham khảo:

Tờ thông tin Học bổng Chính phủ Australia
Sổ tay Chính sách Học bổng Chính phủ Australia
Hướng dẫn người dùng của hệ thống OASIS