Hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường cung cấp thông tin cần thiết để giúp bạn thành công và tận hưởng cuộc sống tại Australia, chẳng hạn như lời khuyên về việc ổn định, sinh sống và học tập tại Australia. Hội thảo cũng cung cấp thông tin về các điều kiện nhận học bổng, bao gồm các quyền lợi và nghĩa vụ.

Hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường bao gồm thông tin đào tạo kỹ thuật, bài trình bày của khách mời và thảo luận nhóm.

Tất cả những ứng viện nhận học bổng đều có nghĩa vụ tham gia Hội thảo phổ biến thông tin trước khi lên đường đến Australia.