Là người khuyết tật nhận Học bổng Chính phủ Australia, bạn sẽ phải ký kết Thỏa thuận hỗ trợ dành cho người khuyết tật (DSA). Thỏa thuận này xác định gói hỗ trợ khuyết tật mà bạn sẽ nhận được. Gói hỗ trợ này bao gồm:

  • Các điều chỉnh thích nghi phù hợp, thực hiện đánh giá trong từng trường hợp cụ thể và cho phép người khuyết tật được tham gia trên cơ sở bình đẳng với tất cả những người nhận học bổng khác. Các điều chỉnh thích nghi sẽ được xem xét ở các giai đoạn nộp hồ sơ, trước khi xin thị thực và chuẩn bị khởi hành cũng như trong quá trình nhận học bổng. Các điều chỉnh này áp dụng cho cả quá trình học tập của bạn và được thực hiện thông qua trường mà bạn theo học; đồng thời, những điều chỉnh “ngoài việc học tập” sẽ do Chính phủ Australia cung cấp.
  • Chương trình sẽ bố trí nguồn kinh phí bổ sung cho những điều chỉnh và hỗ trợ này, ngoài Quyền lợi Học bổng tiêu chuẩn của bạn. Những điều chỉnh này sẽ cấu thành một phần giá trị của Học bổng.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến người nhận học bổng là người khuyết tật, vui lòng tham khảo phần Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc liên hệ với Aus4Skills theo địa chỉ Equityfund@australiaawardsvietnam.org.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về định nghĩa của Chính phủ Australia về khuyết tật và quyền của người khuyết tật trên trang web của Ủy ban Quyền con người Australia.