Các khóa học ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia được thiết kế nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng, giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển nguồn nhân lực và xây dựng mối liên kết giữa các tổ chức đối tác của Australia và Việt Nam.

Các Khóa học ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia mang đến cho học viên kiến thức chuyên môn của Australia trong các môn học cụ thể nhằm nâng cao kỹ năng và củng cố mạng lưới chuyên môn.

Đây là khóa học linh hoạt có thể đáp ứng yêu cầu về những kỹ năng mới và trọng tâm. Các khóa học này có thể bao gồm những dự án dựa trên công việc, đào tạo và huấn luyện hoặc cố vấn tại chỗ trong công việc, tùy theo mục tiêu của khóa học. 

Các Khóa học ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia sẽ do một trường đại học hoặc cơ sở đào tạo có đăng ký của Australia tại Việt Nam hoặc Australia, hoặc kết hợp cả hai thực hiện theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Các Khóa học ngắn hạn Học bổng Chính phủ Australia có thể cung cấp tín chỉ học tập hoặc xác nhận năng lực được công nhận theo các tiêu chuẩn của Khung trình độ quốc gia Australia cho các học viên hoàn thành xuất sắc những yêu cầu của khóa học. 

Tối đa 06 khoá học ngắn hạn được cung cấp mỗi năm thông qua Chương trình Aus4Skills với sự phối hợp của các tổ chức đối tác Việt Nam, dành cho các cán bộ lãnh đạo có khả năng tạo ra sự thay đổi và tầm ảnh hưởng đang mong muốn phát triển các kỹ năng mới cũng như mở rộng mạng lưới của mình. Các khoá học này chỉ nhận hồ sơ giới hạn thông qua thư mời.