Nghiên cứu mối quan hệ giữa xói lở bờ biển và các hoạt động của con người ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam

Tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý rừng ngập mặn tại 7 tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và xem xét đánh giá các biện pháp ngăn chặn xói lở bờ biển. Cựu sinh cũng đánh giá việc sử dụng rừng ngập mặn để bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế theo Chương trình Giao khoán Bảo vệ Rừng của Chính phủ Việt Nam.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *